Artifact 'avalon-framework:avalon-framework:4.1.5-dev'

POM file JAR file Javadoc
'avalon-framework:avalon-framework:4.1.5-dev'

Dependencies

no dependencies